Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Strictly Design

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Strictly Design: de eenmanszaak Strictly Design, gevestigd te Son en Breugel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77730496.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Strictly Design een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Strictly Design voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken en ontwerpen van grafische ontwerpen zoals illustraties, logo’s, animaties, GIFs, voice-overs en video’s voor ondernemers. Tevens het geven van een online cursus over empatisch ondernemen.
1.5. Overeenkomst: de gemaakte afspraken tussen Strictly Design en klant krachtens welke Strictly Design de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Strictly Design.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Strictly Design worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.strictlydesign.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Strictly Design gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Strictly Design of akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Strictly Design en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Strictly Design zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Strictly Design zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Strictly Design zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst dan wel het gebruikelijke uurtarief van Strictly Design met een vooraf geschat aantal uren en/of het tarief.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Strictly Design het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Strictly Design behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van het overeengekomen offertebedrag aan de klant te factureren alvorens Strictly Design de opdracht zal gaan uitvoeren. In de offerte zal door Strictly Design worden aangegeven wat het bedrag van de aanbetaling bedraagt.
3.5. Alle door Strictly Design gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, verblijfskosten, overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. Strictly Design behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Strictly Design is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.9. Binnen de opdracht is het mogelijk om per onderdeel uit de werkwijze van Strictly Design feedback en/of revisies aan Strictly Design door te geven, tenzij anders overeengekomen. In de offerte wordt aangegeven wanneer en hoe vaak en tot wanneer feedback en/of revisies doorgegeven kunnen worden.
Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 14 dagen te worden aangeleverd aan Strictly Design en mag maximaal 2 uur in beslag nemen tenzij anders is overeengekomen. Strictly Design vervolgt haar werkzaamheden pas na feedback dan wel een akkoord van de klant. Feedback welke na de feedbackronde wordt aangeleverd, wordt niet meer doorgevoerd.
3.10. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 14 dagen wordt aangeleverd, feedback welke meer dan 2 uur in beslag neemt of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door Strictly Design meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Strictly Design.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Strictly Design verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Strictly Design binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Strictly Design heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Strictly Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Strictly Design wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden of bij annulering van de opdracht 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen of ingehuurde derden, te vergoeden.
4.7. Indien Strictly Design, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Strictly Design gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Strictly Design in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Strictly Design uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Indien de klant besluit een overeenkomst te ontbinden, behoudt Strictly Design zich het recht voor te besluiten dat de resultaten van de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden niet door de klant gebruikt mogen worden.
4.9. Strictly Design is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. In alle gevallen zal Strictly Design in overleg met de klant de verhoging van de prijs aan de klant doorberekenen.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR STRICTLY DESIGN
5.1. Strictly Design garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Strictly Design spant zich in om de gegevens die Strictly Design voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Strictly Design met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Strictly Design is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Strictly Design uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Strictly Design eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens, de gemaakte animaties en de making-off van de animaties van de klant te publiceren op de website van Strictly Design en/of overige promotionele uitingen van Strictly Design.
5.6. Strictly Design is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Strictly Design tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. Strictly Design behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door Strictly Design zijn opgeleverd. De klant ontvangt de bestanden in de vorm van een PDF, GIF, PNG, MP3, MP4, AVI of WAV bestandsformaat.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Strictly Design te voorzien van alle juiste gegevens en bestanden waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Strictly Design onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Strictly Design om verzoekt. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 7 dagen na akkoord op de offerte aan Strictly Design aan te leveren.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Strictly Design zijn verstrekt, heeft Strictly Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Strictly Design steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Strictly Design geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Strictly Design binnen 7 dagen na levering van de dienst/ het product. Strictly Design streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. De klant vrijwaart Strictly Design één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Strictly Design nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst en de bestanden die door Strictly Design aan de klant worden aangeleverd. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Strictly Design niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Strictly Design tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.8. Wanneer Strictly Design inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Strictly Design is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Strictly Design te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Strictly Design opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Strictly Design vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Strictly Design niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 60 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Strictly Design, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Strictly Design mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Strictly Design beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
7.6. Indien de levering vertraging oploopt of werkzaamheden wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dienen te worden, zal Strictly Design dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden, aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Strictly Design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Strictly Design geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Dit geldt ook voor eerste- en/of conceptversies.
7.8. Leveringen met betrekking tot ontwerpen, animaties en/of GIFs worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag, Kerst en aangegeven vakanties. Dagen waarop Strictly Design niet levert worden via social media en de e-mail aan de klant gemeld.
7.9. Diensten en de bijbehorende producten welke door Strictly Design worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.
7.10. Strictly Design spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus beschikbaar is. Strictly Design verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Strictly Design verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Strictly Design biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Strictly Design besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Strictly Design besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Strictly Design voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Strictly Design verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Strictly Design kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Strictly Design een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door Strictly Design geleverde producten en diensten blijven eigendom, met inachtneming van artikel 9, van Strictly Design totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Strictly Design zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, GIFs, animaties, ontwerpen, voice-overs, (bron)bestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Strictly Design tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Strictly Design geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor (concept) ontwerpen die niet door de klant uitgekozen zijn voor de levering van de dienst.
9.3. De inhoud van de website van Strictly Design, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Strictly Design en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Strictly Design.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Strictly Design ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Strictly Design, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Strictly Design geleverde informatie blijft eigendom van de klant.
9.6. Strictly Design is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Strictly Design plaatst of op andere wijze aan Strictly Design aanlevert. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Strictly Design vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Strictly Design recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.9. De klant krijgt na levering van de diensten en de GIFs, animaties, ontwerpen en/of voice-overs een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de bestanden. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt derhalve geen toegang tot het bronbestand.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Iedere overeenkomst tussen Strictly Design en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Strictly Design gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Strictly Design kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Strictly Design onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Strictly Design uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Strictly Design dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Strictly Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Strictly Design toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Strictly Design sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Strictly Design geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Strictly Design.
10.5. Strictly Design is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Strictly Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten en diensten van Strictly Design.
10.7. Strictly Design is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8. Strictly Design is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit van de GIFs. Indien deze via Giphy worden ge-upload staat Strictly Design niet in voor de kwaliteit van de GIFs.
10.9. Strictly Design levert een handleiding voor het uploaden naar Giphy. Strictly Design is in geen enkel geval aansprakelijk voor het proces betreffende het uploaden van de GIFs naar Giphy.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Strictly Design is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Strictly Design is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Strictly Design weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Strictly Design kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Strictly Design een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Strictly Design onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Strictly Design, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Strictly Design, wanprestatie door leveranciers van Strictly Design waardoor Strictly Design haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Strictly Design of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Strictly Design tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Strictly Design in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Strictly Design opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als Strictly Design, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Strictly Design de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Strictly Design voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Strictly Design;
 • klant voor de duur van 30 dagen niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.6. Strictly Design zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.7. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Strictly Design vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.8. Strictly Design behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Strictly Design overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Strictly Design zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Strictly Design in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Strictly Design worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Strictly Design aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Strictly Design.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Strictly Design te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Strictly Design, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWERPEN, ANIMATIES, GIFS EN ONLINE CURSUSSEN
14.1. Strictly Design is gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 50% of het volledige factuurbedrag voorafgaand aan de werkzaamheden. Indien de (aanbetalings-)factuur niet tijdig voldaan is, zal Strictly Design de werkzaamheden annuleren.
14.2. Strictly Design is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
14.3. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van Strictly Design, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden.
14.4. Strictly Design maakt een selectie van de te gebruiken beelden.
14.5. Alle gemaakte en geleverde ontwerpen, animaties, GIFs en voice-overs worden minimaal 1 jaar door Strictly Design bewaard.
14.6. De klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te bewerken en/of onbewerkt materiaal te verspreiden.
14.7. Feedback welke na de feedbackronde wordt aangeleverd, wordt niet meer doorgevoerd.
14.8. Strictly Design behoudt zich het recht voor om animaties en/of ontwerpen te gebruiken voor promotionele doeleinden en een naamsvermelding aan de te leveren bestanden toe te voegen. Verwijdering van deze naamsvermelding is niet toegestaan, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
14.9. Strictly Design behoudt het recht om alle gemaakte ontwerpen te hergebruiken, ook als deze door de klant zijn afgewezen.
14.10. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke online training of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Strictly Design aan te bieden of te doen geven.
14.11. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de online training of de cursus en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Strictly Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan haar gedoceerde wijze en methode van Strictly Design in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.12. Strictly Design is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Strictly Design, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.13. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een online training blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.14. De resultaten van de online training hangt af van de inzet van de klant. Strictly Design kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor niet behaalde resultaten.
14.15. De door Strictly Design aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online training mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.16. Strictly Design is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het volgen van de online training of het volgen van een workshop, webinar of cursus. Het volgen van de training valt volledig onder het eigen risico van de klant.
14.17. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de online training en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount @strictlydesign.nl en in beperkte mate.
14.18. Na het einde van de online training behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, Strictly Design geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. Indien Strictly Design besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Strictly Design de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Strictly Design meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdig downloaden van bestanden.
14.19. De inhoud van de online content, lives, events en lanceringen welke door Strictly Design worden aangeboden kan tijdens de duur van de overeenkomst aangevuld dan wel gewijzigd worden.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN ABONNEMENTEN
15.1. Strictly Design biedt verschillende animatie-, GIFs- en/of illustratie- abonnementen voor een vast bedrag per maand aan. De klant kan een abonnement aanvragen en afsluiten via de e-mail.
15.2 Het abonnement heeft een minimale looptijd van 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
15.3. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
15.4. In geval van niet tijdige betaling kan Strictly Design besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Strictly Design besluiten het abonnement eenzijdig te beëindigen zonder dat de klant recht heeft op enigerlei schadevergoeding.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Strictly Design en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Strictly Design alleen bindend indien en voor zover deze door Strictly Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
16.3. Strictly Design spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
16.4. Indien Strictly Design op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
16.5. Zowel de klant als Strictly Design zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
16.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
16.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Strictly Design hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
16.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Strictly Design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.9. De klant en Strictly Design zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
16.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Strictly Design en de klant.

versie: juli 2021